Skip to main content

Jynkänvuoren ja Pirttiniemen metsänhoitotyöt käynnistyivät lokakuussa ja ne saadaan päätökseen ensi toukokuuhun mennessä. Toimenpiteillä tuetaan liito-oravan elinympäristöä ja parannetaan alueiden viihtyisyyttä virkistyskäyttäjien ja asukkaiden näkökulmasta.

Suunnitelmia laadittaessa tehtiin laajat kyselyt alueiden asukkaille; saadut toiveet ja ehdotukset on huomioitu kohteiden metsänhoitotoimissa ja ne on yhteensovitettu liito-oravan elinympäristövaatimusten ja kaupunkiluonnon monimuotoisuuden tukemisen kanssa.

Hoitotoimet ovat pienialaisia pensaston raivauksia maiseman ja viihtyisyyden parantamiseksi. Harvennus- ja pienaukkohakkuilla lisätään lehtipuiden kasvutilaa, joskin järeimmät puut saavat jatkaa kasvuaan. Osa kaadetuista puista jätetään lahopuuksi lisäämään metsän monimuotoisuutta.

 

 

Jynkänvuorella ja Pirttiniemessä käynnistyneet metsänhoitotyöt ovat osa kansainvälistä hanketta, jolla pyritään parantamaan liito-oravien elinolosuhteita ja lisäämään alueiden viihtyisyyttä

Oravat kiittävät

Kuopio on mukana Metsähallituksen Luontopalveluiden koordinoimassa kansainvälisessä Liito-orava-LIFE -hankkeessa, jonka tavoitteena on liito-oravan suotuisan suojelutason turvaaminen. Hanke alkoi kaksi vuotta sitten ja jatkuu kevääseen 2025 saakka.

Koko hankkeen budjetti on lähes 9 miljoonaa euroa, josta Kuopion kaupungin ja Kuopion luonnontieteellisen museon osuus on yhteensä noin 630 000 euroa. Mukana on kaupunkien lisäksi paljon toimijoita metsäsektorilta ja vapaaehtoisesta järjestökentästä. Kaikkiaan kumppaneita on 18, myös Virosta, joten hanke kattaa koko liito-oravan eurooppalaisen levinnäisyysalueen.

Hankkeen tavoitteena on turvata liito-oravan suotuisa suojelun taso sekä yhteensovittaa asukkaiden, ulkoilijoiden ja liito-oravien tarpeita niin virkistys- kuin talousmetsissäkin. Hyvin suunniteltu viheralueiden verkosto tarjoaa ihmisille lähiliikuntamahdollisuuksia ja henkistä hyvinvointia suojellen samalla liito-oravan ja monen muunkin eliön elinympäristöjä.

 

Teksti: Heikki Kokko

Grafiikka: Saija Sillanpää